Frågor & svar

Frågor & Svar om kontrollavgift

“Jag skall betala en kontrollavgift. Hur gör jag?”

  Samtliga betalningar av kontrollavgifter hanteras numera av Hojab Parkeringsservice, de står som kontoinnehavare till nedan angivna plusgirokonton.   Den gula lappen innehåller samma uppgifter som den traditionella vita, skillnaden är att den gula nyttjar ocr-nummer som referens, denna skall angivas enligt anvisningar på blankett eller i er internetbank. Betalning ska ske till Plusgiro: 842603-3..       Har ni däremot fått kontrollavgiftsfakturan på en vanlig vit lapp så skall den betalas till Plusgiro 663025-5 (står på röd etikett anbringad på fakturan). Här anges fyrsiffrigt faktura/ärendenummer som referens samt prefixet ”N”, komplettera gärna med registreringsnummer på remissan.      

”Jag har fått en kontrollavgift för att bilen varit uppställd på plats med zonförbud, den är skriven med endast sju minuter, får jag inte stå i tio minuter där det är parkeringsförbud?”

  – Det finns ingen tidsgräns, har du stannat bilen och inte hämtar/lämnar passagerare eller lastar/lossar gods har du parkerat. Med lång inaktivitet vid fordonet anses detta parkerat även om det kan påvisas att lastning pågått. Är det uppenbart att det ej förekommit godshantering kan alltså kontrollavgiftsavi lämnas redan efter några minuter.  

“Jag har fått en kontrollavgift som jag anser vara felaktigt utfärdad, hur överklagar man?

  – Skicka en skriftlig framställning där ni redogör för omständigheterna som ni anser bör föranleda avskrivning. Skriv till Umevakt Parkering AB, Box 4049, 904 02 UMEÅ alternativt fyll i överklagningsformuläret, se egen flik ovan.  

”Hur snabbt måste jag betala en kontrollavgift?”

  – Den skall erläggas inom åtta dagar, om så ej sker skickas en påminnelse till registrerad ägare och vid behov ett krav på betalning. Det senare innebär även att kravavgift tillkommer. Lämnas den obetald även efter krav lämnas ärendet till kronofogden varvid ytterligare kostnader tillkommer.  

“Jag skall flytta, får jag ställa bilen vid porten hela dagen då?”

  – Du får givetvis ställa bilen lämpligt till för att lasta/lossa möbler mm, för att undvika problem rekommenderar vi att du kontaktar oss innan flytten påbörjas eftersom förutsättningarna skiljer sig åt på olika gårdar. Ring oss på 090-70 39 00.  

”Jag har hyrt en plats, men nu står där en annan för mig okänd bil, vad göra?”

  – Ring vårt journummer så försöker vi att anvisa en tillfällig plats samt rapporterar den bil som felaktigt tagit din hyrda plats i anspråk.  

”Jag har nyligen flyttat in till ett område där ni enligt skyltarna bevakar parkeringen, hur gör jag för att hyra en parkeringsplats?

  – All uthyrning sköts av respektive fastighetsägare.  

”Jag väntar besök under dagen, kan jag ställa min egen bil på besöksparkeringen och låta den som besöker mig använda min hyrda plats?”

  – På den parkering du hyr får du placera vilken bil som helst, men besöksplatserna är endast till för de som besöker fastigheten. Bilar registrerade på platsen anses inte vara besökande. På vissa håll finns avtalade avvikelser i rätten att nyttja dessa platser, vid osäkerhet om vad som gäller kontakta oss gärna!